"Dainavos kraštas“ dalyje „Kraštotyros darbai" pateikiamas bibliografinis sąrašas vietos kraštotyrininkų parengtų (dažniausiai nepublikuotų) darbų, saugomų Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose.

Kas yra kraštotyros darbai

„Dainavos krašto“ dalyje „Kraštotyros darbai“ pateikiamas bibliografinis sąrašas Alytaus rajono viešosiose bibliotekose saugomų, kraštotyrininkų parengtų, nepublikuotų, kraštotyros darbų. Nurodoma jų saugojimo vieta. Į darbų sąrašą įtraukti ir sovietmečiu parengti darbai. Jie, nors persmelkti to laiko ideologija, yra savotiškas istorijos liudijimas.
Pastaba: kraštotyros darbų sąrašą rasite pirmiausia pasirinkę vietovę. 

Kai kurie darbai yra suskaitmeninti, t. y. pateikiami jų ištisiniai tekstai. Taip pat suskaitmeninta keletas labai mažais tiražais išleistų, retesnių kraštotyros leidinių, kuriuos dažniausiai parengė bibliotekų darbuotojai.
Suskaitmenintų kraštotyros darbų ieškokite atskirų vietovių kraštotyros darbų sąrašuose. 

Kraštotyros darbai suskirstyti temomis:

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai;
Spauda. Knygotyra;
Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos;
Religija. Bažnyčios;
Politika;
Ekonomika;
Švietimas. Mokyklos;
Etnografija. Papročiai. Tautosaka;
Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai;
Medicina;
Žemės ūkis. Miškų ūkis;
Menas;
Dailieji verslai. Dailieji amatai;
Sportas;
Kalbotyra. Literatūra. Memuarai;
Archeologija. Archeologijos paminklai;
Kraštotyra;
Biografijos;
Istorija;
Knygnešiai. 

Teminiame sąraše darbai pateikiami pagal abėcėlę.

Pateikiami šie suskaitmeninti kraštotyros darbai:

„Dainavos legenda“ / paruošė I. Kupčinskienė
Abramavičius J. Dubėnai : kaimas XX amžiuje
Alytaus krašto knygnešiai
Alytaus krašto piliakalniai : Legendos
Alytaus krašto savanoriai
Alytaus rajono praeitis : dvarai ir piliakalniai
Antanina Urmanavičienė : [bibliografija]
Daukšienė G. Pasakojamoji ir smulkioji tautosaka
Daukšienė G. Tautosaka
Daukšienė, Genovaitė. Vestuviniai papročiai Punios apylinkėje (XIX a. pab. – XX a. pr.)
Daukšienė G. Žvilgsnis į praeitį : Alytus 1963-1990 m.
Dumbliauskas J. Kriauniai : kaimas XX amžiuje
Gražulis A. Rezistencijos laikų liudijimai
Juravičius J. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus muziejaus Balkūnų kaime įkūrimo ir klojimo atstatymo istorija
Juravičius J. Prisiminimai apie kraštietį teatrologą Vytautą Maknį
Kaip senovėje vaikus augino
Kraštotyrininkas Henrikas Rimkus : [bibliografija]
Mano gyvenimas slinko per XX-to amžiaus bangas / Kraštotyrininko Vlado Ulčinsko prisiminimai (1914-1991)
Onė Baliukonė : [bibliografijos rodyklė]
Padavimai ir legendos
Paliokienė A. Senovinės dzūkiškos Marcinkonių kaimo dainos
Prisiminimai apie išnykusius kaimus
Puniškiai poetai
Radziukynaitė-Jakubelskienė O. Prisiminimai apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių
Ramanauskienė D. Mikas Tumynas kaimo dainininkas
Ryliškių krašto dainos / sudarė E. Sereičikienė
Rumbonių bažnyčios istorija / parengė D. Sinkevičiūtė-Ramanauskienė
Senieji vestuviniai papročiai Punios apylinkėje / surinko S. Jarukevičienė
Skulptorius Albertas Donatas Belevičius : [bibliografija]
Sviderskienė A. Prisiminimai apie teatrologą Vytautą Maknį
Ulčinskas V. Giminės istorija (1773-1980)
Ulčinkas V. Makniūnai (I-II dalys)
Ulčinskas V. Muiželio dvaras
Užukalnių kaimo istorija / parengė S. Vasiliauskienė
Vaitulevičienė B. Raižių totoriai
Valūnaitė R. Prisiminimai apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių
Valūnaitė R. Prisiminimai apie kunigą Zigmą Neciunską
Kryžių atstatymo istorija / surinko M. Račkauskienė
Vytautas Jarutis : [bibliografija]
Vlado Ulčinsko (1940-1956) Golgotos metai